Επισκευή υπολογιστών

Επισκευή υπολογιστών

Επισκευή υπολογιστών

Επισκευάζουμε κάθε είδους ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού - υλικού.

Εκτίμηση κόστους.

Ανεξάρτητη προμήθεια κατάλληλων και συμβατών ανταλλακτικών.

Υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών.